Więcej o Jodze
Spis stron
Więcej o Jodze
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11

Kto się zbliża do duchowości egzotycznej, będzie z niej rozumiał przede wszystkim to, do czego rozumienia jest predestynowany przez swe własne powołanie, przez swą własną i swego okresu historycznego formację kulturową.
Mircea Eliade

Karman [karman] – prawo przyczynowości powszechnej, które łączy człowieka z kosmosem i skazuje go na nieskończoną wędrówkę, maja [maya] – tajemniczy proces, który sprawia, że kosmos powstaje i trwa, a przez to umożliwia „wieczny powrót” bytów, złuda kosmiczna, którą człowiek podtrzymuje i ceni dopóty, dopóki zaślepia go niewiedza [avidya], nirwana [nirvana] – rzeczywistość absolutna umieszczona gdzieś poza rozsnutą przez maję iluzją kosmiczną i poza uwarunkowanym przez karman doświadczeniem ludzkim – czysty byt, absolut, jaźń, ja, brahman [atman] to co nieuwarunkowane, transcendentne, nieśmiertelne, niezniszczalne oraz joga [yoga] – czyli środki osiągnięcia owego absolutnego bytu, techniki umożliwiające uzyskanie wyzwolenia [moksa, ukti], to cztery główne idee składające się na istotę duchowości indyjskiej. Chcąc zbadać sedno któregokolwiek z tych pojęć, nie sposób nie dotrzeć do trzech pozostałych.

Przybywający księżyc, noc po nocy, zbliża się do pełni sfery solarnej którą osiąga piętnastej nocy. Po czym, noc po nocy, na powrót pogrąża się w ciemności. Zgodnie z mistyczną drogą Mądrości Drugiego Brzegu ostatecznym celem życia jest utrzymanie własnego światła – aby kiedyś, po szeregu wcieleń, osiągnąć owo apogeum, które w świadomości jest skokiem od księżyca ku słońcu i przyzwoleniem danym ciału, aby podążało własną drogą, niczym ubywający księżyc.
J. Campbell

Etymologicznie słowo joga [yoga] wywodzi się od sanskryckiego rdzenia czasownikowego „judż” [yuj] oznaczającego połączyć, dołączyć, połączyć jedną rzecz z drugą, związywać, trzymać razem, zaprzęgać, nakładać jarzmo. Joga jest ogólnym określeniem wszelkich technik ascezy i wszelkich metod medytacji, umożliwiających wyzwolenie z okowów iluzji [maya]. W jodze świadomość ma się połączyć ze swym źródłem, umożliwiając życie w wiedzy o tożsamości z tym źródłem, a nie tylko z ograniczonym „ja” codziennej osobowości. Przekładając tę myśl na kategorie lunarne i solarne: połączyć ma się odbite światło podksiężycowej, czasowej świadomości z bezczasowym, słonecznym źródłem wszelkiego światła i wszelkiej świadomości.Advertisement